Dziś jest: Niedziela, 05-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS OFERT ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

  • 16-01-2012
  • przez Robert Pędziwiatr

Załączniki

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 

 na podstawie art. 11 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 (uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs ofert

 

 

na realizację w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust 3 w/w ustawy na terenie Gminy Lwówek niżej wymienionego zadania publicznego:

 

 

Zimowy Wypoczynek Dzieci i Młodzieży

 

- termin realizacji zadania – miesiąc luty 2012r.

 

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 5.000,-

 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 2012”, nazwą organizacji lub pieczątką, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 , poz. 25)  do dnia 6 lutego 2012 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie,  

- kopię aktualnego odpisu KRS bądź innego rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, niezależnie kiedy został wydany, „potwierdzony za zgodnością z oryginałem” i podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie bądź pełnomocnictwo o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie KRS bądź właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie, które umożliwi tym osobą dokonać wszystkich formalności związanych z przyznaniem dotacji, dotyczy to również terenowych jednostek działających na obszarze gminy,

- w ofercie jak i w sprawozdaniu, które będzie przedkładane do Urzędu po realizacji zadania należy w sposób czytelny udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

 

2. Wybór ofert na wykonanie w/w zadania dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz program Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012r. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek po uprzednim zapoznaniu się z wynikami i opiniami komisji konkursowej. Termin rozpatrzenia ofert konkursowych nastąpi do dnia 8 lutego 2012r. a wyniki wyboru zostaną przekazane oferentom w formie pisemnej. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości i zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek , na stronie internetowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

3. Program Współpracy, wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek pok. nr 6a oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl

 

4. Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania. Termin realizacji zadania trwa od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z treści umowy.

 

5. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym ( złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji ).

 

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.


W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy.

 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na nowym obowiązującym formularzu w terminie do 6 lutego 2012r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu ofert.

 

Kryteria Stosowane przy ocenie złożonych ofert : 

 

1. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:

-  wartość merytoryczna oferty,

-  dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

-  możliwość realizacji projektu przez oferenta,

-  kalkulacja kosztów realizacji projektu w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-  przewidywane efekty realizacji projektu i ich znaczenie dla Gminy Lwówek oraz jej mieszkańców,

-  możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji projektu,

-  liczba uczestników.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją