Dziś jest: Sobota, 04-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

Zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej

  • 05-06-2012

Załączniki

 

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:    

1. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich, wspomagających wychowanie dzieci bez stosowania przemocy”

2. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktyki selektywnej w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie” w 2012 r.

 

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej w opiniowaniu ofert
na realizację zadań publicznych: pt.:
Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich, wspomagających wychowanie dzieci bez stosowania przemocy” i „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktyki selektywnej w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie” w 2012 r.

 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

 

III. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
"Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisji konkursowej”.

 

V. Termin składania dokumentów - 26 czerwca 2012r. do godz. 14.00  

 

VI. Uwagi końcowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych.
3. Wszelkich informacji udziela: Weronika Kulus– pracownik obsługi biurowej,
 tel. 61 44 17 608.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją