Dziś jest: Sobota, 04-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LWÓWEK - OGŁASZA W FORMIE WSPARCIA OTWARTY KONKURS OFERT, na realizację w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy na terenie Gmin Lwówek niżej wymienionych zadań publicznych

  • 29-11-2013

Załączniki

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

  na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.2010, Nr 234, poz. 1536) i Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014 (Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 5 listopada 2013 r.).

ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 w/w ustawy na terenie Gminy Lwówek niżej wymienionych zadań publicznych:

Zadanie Nr 1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez nie związanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi.

 

- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2014r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2014 – 16.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2013 r. – 21.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2012 r. – 22.000 zł

 

Zadanie Nr 2

Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska.

 

- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2014 r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2014 – 9.000zł

- wysokość przyznanych środków w 2013 r. – 9.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2012 r. – 9.000 zł

 

Zadanie Nr 3

Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą.

 

- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2014 r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2014 – 7.000zł

- wysokość przyznanych środków w 2013 r. – 7.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2012 r. – 7.000 zł

 

Zadanie Nr 4

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

- termin realizacji - miesiące I – XII 2014r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2014 – 8.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2013 r. – 8.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2012 r. – 8.000 zł

 

Zadanie Nr 5

Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek.

 

- termin realizacji - miesiące I – XII 2014r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2014 – 5.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2013 r. – 5.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2012 r. – 3.000 zł

 


Termin i warunki składania ofert

 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania nazwą organizacji i pieczątką, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 , poz. 25)  do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.

 

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” (każda strona) i podpisać przez wszystkie osoby upoważnione reprezentujące dany podmiot,

- kopię aktualnego odpisu KRS bądź innego rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, niezależnie kiedy został wydany, potwierdzony „za zgodnością z oryginałem” (każda strona) i podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie bądź pełnomocnictwo o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie KRS bądź właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie, które umożliwi tym osobą dokonać wszystkich formalności związanych z przyznaniem dotacji, dotyczy to również terenowych jednostek działających na obszarze gminy,

- w ofercie jak i w sprawozdaniu, które będzie przedkładane do Urzędu po realizacji zadania należy w sposób czytelny udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”,

- w przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

 

2. Wybór ofert na wykonanie w/w zadań dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.2010, Nr 234, poz. 1536) oraz program Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 r. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek po uprzednim zapoznaniu się z wynikami i opiniami komisji konkursowej. Termin rozpatrzenia ofert konkursowych nastąpi do dnia 10 stycznia 2014 r., a wyniki wyboru zostaną przekazane oferentom w formie pisemnej. Informacja
o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości i zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek , na stronie internetowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

3. Program Współpracy, wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek pok. nr 6a oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl

4. Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania. Termin realizacji zadania trwa od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z treści umowy.

5. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.2010, Nr 234, poz. 1536).

2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane
w postępowaniu konkursowym (złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem
dotacji).

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie Notatki Służbowej dotyczącej uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na obowiązującym formularzu
w terminie do 23 grudnia 2014 r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu ofert.

Kryteria Stosowane przy ocenie złożonych ofert : 

1. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:

Ø  wartość merytoryczna oferty,

Ø  dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

Ø  możliwość realizacji projektu przez oferenta,

Ø  kalkulacja kosztów realizacji projektu w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

Ø  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

Ø  przewidywane efekty realizacji projektu i ich znaczenie dla Gminy Lwówek oraz jej mieszkańców,

Ø  możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji projektu,

Ø  liczba uczestników.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją