Dziś jest: Sobota, 04-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lwówek.

  • 11-06-2015

Załączniki

Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram i opis zadania (wzór w załączeniu).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją