Dziś jest: Sobota, 18-01-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Otwarte konkursy ofert

16
05

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży” w 2012 r.

 

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej w opiniowaniu ofert
na realizację zadania publicznego: „ Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży”.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

 

III. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: "Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisji konkursowej- „Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży”.

 

V. Termin składania dokumentów - 06 czerwca 2012r. do godz. 14.00

 

VI. Uwagi końcowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych.
3. Wszelkich informacji udziela: Weronika Kulus – pracownik obsługi biurowej, tel. 61 44 17 608.

29
11

Burmistrz Miasta I Gminy Lwówek - ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs...

  

 Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 

  na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami

 

Pozarządowymi na rok 2012 (Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011 r.

 

ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs ofertna realizację w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy na terenie Gminy Lwówek niżej wymienionych zadań publicznych:Zadanie Nr 1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lwówek w zakresie imprez nie związanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi.- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2012r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 22.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 21.500,-

- wysokość przyznanych środków w 2010 r. – 29.500,-Zadanie Nr 2

Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska.- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2012 r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 9.000zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 9.000,-Zadanie Nr 3

Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą.- termin realizacji zadania – miesiące I – XII 2012 r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 7.000zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 7.000,-

- wysokość przyznanych środków w 2010 r. – 7.000,-

 Zadanie Nr 4

Kultywowanie tradycji zawodów konnych na terenie Gminy Lwówek.- termin realizacji – miesiąc VI-VIII 2012r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 7.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 7.000,-

- wysokość przyznanych środków w 2010r. – 6.000,-Zadanie Nr 5

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie.- termin realizacji - miesiące I – XII 2012r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 8.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 8.000,-

- wysokość przyznanych środków w 2010 r. – 8.000,-Zadanie Nr 6

Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek.- termin realizacji - miesiące I – XII 2012r.

- wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 3.000 zł

- wysokość przyznanych środków w 2011 r. – 3.000,-

 


Zadanie nr 1 i 2 realizowane będzie ze środków działu 926 - Kultura fizyczna i sport, zadania nr 3, 4, 5 i 6 realizowane będą ze środków działu 750 - Administracja Publiczna.


Termin i warunki składania ofert1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania nazwą organizacji lub pieczątką, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 , poz. 25) – do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie,

 

- kopię aktualnego odpisu KRS bądź innego rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, niezależnie kiedy został wydany, „potwierdzony za zgodnością z oryginałem” i podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie bądź pełnomocnictwo o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,

 

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie KRS bądź właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie, które umożliwi tym osobą dokonać wszystkich formalności związanych z przyznaniem dotacji, dotyczy to również terenowych jednostek działających na obszarze gminy,

 

- w ofercie jak i w sprawozdaniu, które będzie przedkładane do Urzędu po realizacji zadania należy w sposób czytelny udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”,

 

- w przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.2. Wybór ofert na wykonanie w/w zadań dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz program Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012r. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek po uprzednim zapoznaniu się z wynikami i opiniami komisji konkursowej. Termin rozpatrzenia ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 grudnia 2011r. a wyniki wyboru zostaną przekazane oferentom w formie pisemnej. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości i zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek , na stronie internetowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.3. Program Współpracy, wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek pok. nr 6a oraz na stronie internetowej – www.lwowek.com.pl


4. Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania. Termin realizacji zadania trwa od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z treści umowy.

 

5. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

 

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym ( złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji ).

 

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy.

 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na nowym obowiązującym formularzu w terminie do 20 grudnia 2011r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu ofert.Kryteria Stosowane przy ocenie złożonych ofert :

 

1. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:

  • wartość merytoryczna oferty,

  • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

  • możliwość realizacji projektu przez oferenta,

  • kalkulacja kosztów realizacji projektu w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

  • przewidywane efekty realizacji projektu i ich znaczenie dla Gminy Lwówek oraz jej mieszkańców,

  • możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji projektu,

  • liczba uczestników.


 

1 ... 2 3 4 5 6 7 8