Informacje

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych pt. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich, wspomagających wychowanie dzieci bez stosowania przemocy; Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktyki selektywnej w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie w 2012 r.

  • 05-06-2012

Załączniki

 

 

Ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych pt.:
"Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich, wspomagających wychowanie dzieci bez stosowania przemocy”
 „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktyki selektywnej w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie”w 2012r.

 Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 

  na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) , programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 (Uchwała nr XVI/95/2011) Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2012r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. (Uchwała nr XVIII/106/2011) Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011r. i Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012- 2014 (Uchwała XVIII/107/2011) Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011r.  

 

ogłasza w formie wsparcia otwarty konkurs ofert

 

 

na realizację w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy na terenie Gminy Lwówek, których cele statutowe pozwalają na to, aby realizować niżej wymienione zadania publiczne:

Zadanie Nr 1

Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich, wspomagających wychowanie dzieci bez stosowania przemocy .

-termin realizacji zadania: VII- XII 2012r.

-wysokość przyznanych środków w 2012r.- 2.000 zł

 

Zadanie Nr 2

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktyki selektywnej w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

-termin realizacji zadania: VII– XII 2012r.

-wysokość zaplanowanych środków na rok 2012 – 8.600 zł

 

Zadania nr 1 i 2 realizowane będą ze środków Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dział 851.

 

Termin i warunki składania ofert

 

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania nazwą organizacji lub pieczątką, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 , poz. 25)  do dnia 26 czerwca 2012r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek - pok. nr 5.

 

Uwaga: 18 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowego ramowego wzoru oferty, sprawozdania i umowy które stanowią załącznik do niniejszego otwartego konkursu ofert i tylko na tych załączonych drukach można ubiegać się o dotacje z zaplanowanych środków na 2012r. Oferty złożone na innych formularzach nie będą rozpatrywane.

 

  

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego statutu z pieczątką organizacji pozarządowej biorącej udział pierwszy raz w konkursie, dokument należy potwierdzić „za zgodnością z oryginałem” i podpisać przez osoby upoważnione, organizacje których statut znajduje się już w aktach Urzędowych powinny dołączyć oświadczenie, że statut jest nadal aktualny i że nie uległ on żadnej zmianie,  

- kopię aktualnego odpisu KRS bądź innego rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, niezależnie kiedy został wydany, „potwierdzony za zgodnością z oryginałem” i podpisany przez osoby upoważnione, w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający,
 że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie bądź pełnomocnictwo o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,

- w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie KRS bądź właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie, które umożliwi tym osobą dokonać wszystkich formalności związanych z przyznaniem dotacji, dotyczy to również terenowych jednostek działających na obszarze Gminy,

- w ofercie jak i w sprawozdaniu, które będzie przedkładane do Urzędu po realizacji zadania należy w sposób czytelny udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”,

- w przypadku składania kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden komplet załączników.

 

2. Wybór ofert na wykonanie w/w zadań dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz program Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012r. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek po uprzednim zapoznaniu się z wynikami i opiniami komisji konkursowej. Termin rozpatrzenia ofert konkursowych nastąpi do dnia 06.07.2012r. a wyniki wyboru zostaną przekazane oferentom w formie pisemnej. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości i zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek , na stronie internetowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

3. Program Współpracy, nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy, zasady udzielania dotacji oraz kryteria wyboru ofert dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na stronie internetowej –

www.lwowek.com.pl

4. Zlecenie realizacji zadania wybranemu oferentowi nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania. Termin realizacji zadania trwa od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z treści umowy.

5. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do niepodzlecania zadania innym podmiotom.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.

 

 Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

2. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym ( złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji).

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą w formie notatki z uzgodnień, która zawiera zaktualizowany kosztorys i harmonogram do uzyskanej kwoty dotacji, stanowiącej załącznik do umowy.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne złożone na nowym obowiązującym formularzu w terminie do 26 czerwca 2012r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu ofert.

Kryteria Stosowane przy oceny złożonych ofert : 

1. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:

Ø  wartość merytoryczna oferty,

Ø  dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

Ø  możliwość realizacji projektu przez oferenta,

Ø  kalkulacja kosztów realizacji projektu w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

Ø  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

Ø  przewidywane efekty realizacji projektu i ich znaczenie dla Gminy Lwówek oraz jej mieszkańców,

Ø  możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji projektu,

Ø  liczba uczestników.

 

 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją