Informacje

Otwarte konkursy ofert

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH ...do udziału w pracach komisji konkursowej ...

  • 29-11-2013
  • przez Robert Pędziwiatr

Załączniki

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych:

Zadanie Nr 1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez nie związanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi.

Zadanie Nr 2

Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska.

Zadanie Nr 3

Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą.

Zadanie Nr 4

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zadanie Nr 5

Podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Gminy Lwówek.

 

I.     Informacje ogólne:

 

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej w opiniowaniu ofert na realizację w/w zadań publicznych.

2.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II.   Zadania komisji konkursowej:

 

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek, który podejmie ostateczną decyzję o podziale środków.

2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez członków komisji.

 

III.             Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych

2)       nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie

3)       nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności

4)      zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

IV.        Miejsce złożenia dokumentów

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydatów praz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2; 64- 310 Lwówek

 

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisji konkursowej- nr Zadania.

 

V.           Termin składania dokumentów- 23 grudnia 2013r. do godz. 15.00

 

VI.        Uwagi końcowe:

 

1.         Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.

2.         Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych.

3.         Wszelkich informacji udziela: Joanna Gmiąt – insp. ds. księgowości,
Tel.: 61 44 17 608

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją