Dziś jest: Sobota, 22-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Urząd Stanu Cywilnego

30
11

Kierownik USC

Załączniki

Parter, Biuro nr. 6
e-mail
 
1. Rejestracja małżeństw , zgonów urodzeń:
- sporządzanie aktów małżeństwa zawartego w formie cywilnej lub na podstawie zaświadczenia trzymanego od jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego
- sporządzanie zgonów na podstawie karty statystycznej zgonu otrzymanej od lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu
- sporządzanie aktu urodzenia na podstawie karty urodzenia wystawionej przez lekarza .
2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
3. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5. Wydawanie decyzji o prostowaniu błędów w aktach stanu cywilnego ./na wniosek osoby zainteresowanej/.
6. Transkrypcja aktów / wpisywanie do polskich ksiąg zdarzeń które miały miejsce za granicą , na wniosek zainteresowanych /.
7. Oświadczenie o uznaniu dziecka i nadaniu nazwiska męża matki
8. Przyjmowanie oświadczeń osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa /w ciągu trzech miesięcy od wyroku rozwodowego/.
9. Uroczyste wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie / dotyczy par które obchodzą 50 lecie pożycia małżeńskiego .
10. Wysyłanie listów gratulacyjnych z okazji 25 –lecia pożycia małżeńskiego

<hr>OPŁATA SKARBOWAObowiązująca od 01 stycznia 2007 r./Dz. U. Nr 225 , poz. 1635 z 2006 r./

Lp. Przedmiot opłaty skarbowej Stawka
1
Sporządzenie aktu małżeństwa
84,- zł
2
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego
/ akt urodzenia , małżeństwa , zgonu /
22,- zł
3
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego
33,- zł
4
Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego
treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
50,- zł
5
Ustaleni brzmienia albo pisowni imienia i nazwiska
22,- zł
6
Decyzja o zmianie nazwiska lub imienia
37,- zł
7
Zaświadczenie stwierdzające że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą
38,- zł
8
Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
24,- zł
9
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii / od każdej strony/
5,- zł
10
Poświadczenie własnoręczności podpisu
9,- zł
11
Pozostałe decyzje wydawane przez Kierownika USC
39,- zł
12
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa o którym mowa w art.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /skrócony termin/
39,- zł
13
Inne czynności kierownika USC
11,- zł
 
Wszystkie opłaty uiszcza się na konto UMIG Lwówek PKO BP O/ Nowy Tomyśl
Nr 95 1020 4144 0000 6702 0007 0250