Dziś jest: Sobota, 22-06-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

30
11

Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Parter, Biuro nr. 2
 
Informacja o zakresie załatwianych spraw :

1. Zameldowanie na pobyt stały
2. Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
4. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
5. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące
6. Wymeldowanie z pobytu czasowego do 2 miesięcy
7. Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemców
8. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
9. Współpraca z Ośrodkiem Informatyki Wlkp.Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Policją Urzędem Skarbowym i Wojskową Komendą Uzupełnień
10. Występowanie do MSWiA o nadanie nr PESEL dla noworodków i cudzoziemców
11. Prowadzenie rejestru wyborców
12. Rozlicznie kart zielonych i różowych rejestru wyborców
13. Sporządzanie spisów wyborców
14. Wydawanie zaświadczeń o miejscu zamieszkania
15. Aktualizacja bazy danych w systemie kartotecznym i w systemie informatycznym - zmiany stanu cywilnego, dowodów osobistych, zgony, i inne
16. Wydawanie dowodów osobistych ( cała procedura)
17. Unieważnianie dowodów osobistych
18. Prowadzenie archiwum zakładowego – przyjmowanie akt z poszczególnych stanowisk pracy, ewidencjonowanie przyjętych akt, wypożyczanie akt, brakowanie akt, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego.
19. I inne czynności towarzyszące przy załatwianiu w/w spraw
20. W załączeniu druczki wymagane na stanowisku pracy