Dziś jest: Sobota, 13-07-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Infrastruktura Techniczna w Gminnym Pasie Drogowym, Energetyka, Telefony

30
11

Stanowisko Obsługi: Infrastruktury Technicznej w Gminnym Pasie Drogowym

<hr>warunki dla rozpatrzenia wniosku ad nr 17

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku informuje, że w celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku na udzielenie odszkodowania za poniesione szkody w kolizji drogowej należy do złożonego opisu /data, godz., warunki pogodowe/- dołączyć:
- szkic miejsca zdarzenia
- notatkę Policji
- oświadczenia świadków
- odpis (ksero) dowodu rejestracyjnego; prawa jazdy i aktualnego ubezpieczenia pojazdu
wniosek o powyższymi dokumentami prześlemy do ubezpieczyciela dróg gminnych w celu właściwego załatwienia sprawy.
I Piętro, Biuro nr. 8
 
ZAKRES ZAŁATWIANIA SPRAW:
1. uzgadnianie granic pasa drogowego
2. uzgadnianie warunków zabudowy inwestycyjnej w stosunku do drogi
3. opiniowanie lokalizacji obiektów wzdłuż drogi
4. załatwianie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego:
   a) przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
   b) rejestracja i załatwianie zgłoszeń awaryjnego zajęcia pasa drogowego
   c) ustalanie opłat za montaż reklam
   d) rozpatrywanie wniosków transportowych dla pojazdów nienormatywnych
   e) przyjmowanie projektów oznakowania i zabezpieczenia robót dla czasowej zmiany organizacji ruchu
5. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości dla potrzeb drogowych
6. rejestracja i naprawy uszkodzeń drogowych
7. bieżące utrzymanie oznakowania drogowego
8. przyjmowanie zgłoszeń dla powstałych zatorów drogowych
9. przyjmowanie interwencji w zakresie zimowego utrzymania dróg
10. koordynacja spraw dróg powiatowych z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Tomyślu
11. przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego
12. utrzymywanie drożności kanalizacji deszczowej
13. koordynacja prac związanych z profilowaniem dróg gruntowych
14. uzgadnianie dokumentacji dla prac w pasie drogowym
15. określanie warunków wykonania przyłączy do miejskiej kanalizacji deszczowej
16. uzgadnianie wjazdów i zjazdów drogowych
17. przyjmowanie wniosków odszkodowań za uszkodzenia pojazdów ze względu na zły stan nawierzchni drogi gminnej
18. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dla wydawania „zezwoleń” do szczególnego stosowania się do zakazów wyrażonych znakami drogowymi B-1; B-35; B-36; B-3; B-12.
19. Nadawanie numeracji porządkowej obiektów na podstawie wniosku indywidualnego z załączeniem : oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy ; zgłoszenia pozwolenia na użytkowanie; aktualnej mapy geodezyjnej z oznaczeniem obiektu budowlanego
 
WZORY WNIOSKÓW
- Decyzję zajęcia pasa drogowego dla robót liniowych wystawia się na wniosek inwestora wg wzoru ad nr 4a
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla remontów i awaryjnych prac stacjonarnych wg wzoru ad nr 4b
- Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym obszaru zabudowanego wg wzoru ad nr 4c
- Uzgadnianie wjazdów i zjazdów drogowych:
stanowi element rozwiązania projektowego budowy zgodnie z określonymi wcześniej warunkami zabudowy, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; budowa, przebudowa zjazdu z drogi publicznej może być uzgodniona z zarządcą drogi na podstawie wniosku wg wzoru ad nr 16
- Wniosek dla uzyskania odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej z załączeniem indywidualnej dokumentacji Wnioskodawcy
wg warunków ad nr 17