Dziś jest: Poniedziałek, 06-02-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2016

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

  • 18-09-2017
1. Informacja dot. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych, z którym obecnie Gmina Lwówek ma podpisana umowę, jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku.
 
2. Informacja dot. miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Lwówek są zagospodarowywane przez poniższe instalacje:
- Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. - Sortownia odpadów komunalnych i surowców wtórnych, Mnichy 100, 64-421 Kamionna;
- Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. - Instalacja do paliwa alternatywnego;
- Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. – Kompostownia;
- Alkom, Józefowo 26, 64-310 Lwówek;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” ul. Szałwiowa 1, 64-330 Opalenica;
- Elektrorecykling Sp. z o. o. Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.
 
3. Informacja o osiągniętych w 2016 r. przez gminę:
- poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.wyniósł: 1,220 % (poziom uzyskany bo uzyskany poziom jest mniejszy od poziomu określonego w rozporządzeniu, który wynosi: 45%),
- poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyniósł: 89% (wymagany min. 42%),
- poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł: 19,3 % (wymagany min. 16%).
 
4. Informacja dotycząca punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku i znajduje się na terenie bazy ZGK w Lwówku, przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku.
PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do godz. 16.00.
 
5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest na ternie PSZOK w Lwówku i odbierany przez Elektrorecykling Sp. z o. o. z siedzibą Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją