Dziś jest: Wtorek, 04-10-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

WRPO

05
08

Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska...

 
Realizacja 2018 - 2022
Beneficjent: Gmina Lwówek
 
Cel projektu:
Poprawa stanu środowiska i minimalizacja oddziaływań związanych z jego dotychczasowym funkcjonowaniem poprzez rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Konin, gm. Lwówek wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami.
 
 
Zakres rzeczowy:
1) działania promocyjne i edukacyjne – tablice informacyjne, materiały dydaktyczne, przykładowe zestawy do segregacji odpadów, ulotki, plakaty, kalendarze, informacje w mediach;
2) Rekultywacja składowiska odpadów:
- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze,
- wykonanie na całej powierzchni zamykanej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem odpadów,
- wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, w tym osadów ściekowych,
- wykonanie brakującej infrastruktury składowiska,
- wykonanie obsiewu,
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. rekultywacji
3) dostawa materiałów edukacyjnych: kalendarze ścienne, broszury edukacyjne, maskotki dla najmłodszych z zasadami segregacji.
4) dostawa pojemników do selektywnej zbiórki w obiektach użyteczności publicznej zestawy do segregacji – 5 poj. 25l, zestaw do segregacji – 5 poj. 60 l, zestawy do segregacji odpadów innych.
 
Wartość projektu: 769.291,20 zł
Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 : 513.757,66 zł
31
12

Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku

 
Realizacja 2019-2020
 
Beneficjent: Gmina Lwówek
 
Partner Projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku
 
Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lwówek w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznych oraz zintegrowanie działań w sferze społecznej.
 
Zakres rzeczowy:
- przebudowa nawierzchni Rynku (dróg, chodników, miejsc parkingowych i płyty Rynku)
- zmiana organizacji ruchu kołowego oraz lokalizacji miejsc postojowych,
- budowa obiektu przeznaczonego na cele społeczne,
- budowa wiaty przystankowej,
- modernizacja pomp wodnych z przeznaczeniem na fontanny,
- zmiana oświetlenia drogowego oraz płyty rynku wraz z elementami iluminacji,
- modernizacja istniejącego zegara,
- budowa oraz dobór elementów małej architektury,
- zmiana układu zieleni,
- przebudowa oraz budowa sieci instalacyjnych,
- wyposażenie placu Rynku w elementy małej architektury takie jak (ławki, kosze na śmieciu, kosze naśmieci, gazony, murki oporowe)
 
 
Wartość projektu (wg umowy dofinansowania): 7.653.848,23 zł
 
Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 :    5.563.448,82 zł