Dziś jest: Sobota, 30-09-2023

Informacje

Narzędzia i usługi

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI - projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

  • 13-10-2014

Załączniki

projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek na podstawie uchwały Nr XLIV/283/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ogłasza rozpoczęcie konsultacji,

 

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lwówek z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek www.lwowek.com.pl w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek,
ul. Ratuszowa 2.

Termin konsultacji: 13 - 20 października  2014 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Lwówek.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza osobiście lub listownie do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres e-mail: e-mail.

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 14 października 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek).

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie oraz wykorzystać zaproponowane przez Państwa propozycje priorytetowych zadań publicznych, wskazówki i uwagi tak, aby Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa oczekiwaniami. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania.

Wyjaśnień ws. konsultacji udziela inspektor ds. księgowości Joanna Gmiąt, Tel. 61 44 17 608, e-mail: e-mail

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją