Dziś jest: Sobota, 03-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Informacje o punktach PSZOK oraz odpadach pochodzących z działalności rolniczej

  • 11-10-2019
INFORMCJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LWÓWEK
 
 
1. Podmiot odbierający odpady komunalne:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek
tel. 61-44-14-514
 
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek:
W ramach systemu, właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lwówek selektywnie zbierają odpady „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Selektywna zbiórka obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych- niepochodzących z działalności gospodarczej:
papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe, metal, bioodpady stanowiące odpady komunalne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Powstałe odpady komunalne z gminy Lwówek, zgodnie z zawartą umową, odbierane są przez firmę wywożącą i zagospodarowane przez instalację regionalną z III regionu. Przedmiotową Instytucją zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, jest Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2 w Międzychodzie.
 
3. Dane Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem rodzajów oraz dni ich przyjmowania:
 
PSZOK na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o . przy ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, czynny
1) poniedziałek i piątek - od godz. 800 do 1500;
2) sobota: listopad - luty od godz. od 800 do 1400; marzec - październik od godz. 800 do 1600.
Kod
Rodzaj odpadów komunalnych (niepochodzących z działalności gospodarczej)
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04
Opakowania z metali,
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07
Opakowania ze szkła,
16 02 03
Zużyte opony,
16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementyinne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02
Gruz ceglany,
17 04 05
Żelazo i stal,
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
20 01 01
Papier i tektura,
20 01 02
Szkło
20 01 33
Baterie i akumulatory
20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe.
 
Apteka DOZ ul. Rynek 29 i ul. Pniewska 53a, 64-310 Lwówek, czynne w godzinach pracy aptek.
Kod
Rodzaj odpadów:
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 
Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, czynny w godzinach pracy Urzędu.
Kod
Rodzaj odpadów:
20 01 33
Baterie i akumulatory
 
 
 
4. Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
„Odpady problemowe” m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy mogą dostarczać do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lwówku przy ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek. Istnieje również możliwość ich odebrania sprzed posesji we wcześniej ustalonych terminach. Odbiór taki dokonywany będzie przez:
Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59
64-300 Nowy Tomyśl.
 
5. Adresy punktów zbierania lub przetwarzania odpadów: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
 
Rodzaj odpadu
Firma zbierająca lub przetwarzająca odpady
Folia
Kor-Mar
Skup Sprzedaż Transport
Wiesław Nagły
ul. Kasztanowa 9 a
63-040 Boguszyn
telefon kontaktowy: 608 143 786
Folia i sznurek
Piotr Włodarczyk Foltrans
ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń
telefon kontaktowy: 692 335 828
Zużyte opony
Grupa RECYKL S.A.
63-100 Śrem ul. Letnia 3
telefon kontaktowy: 667 955 563, 61 281 06 11
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją