Dziś jest: Sobota, 03-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Uwaga! Koniec możliwości zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

  • 11-10-2019
W związku z nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), która weszła w życie dnia 6 września 2019 r., zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, informuje, że:
 
1. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób selektywny.
Mieszkańcy, którzy dotychczas prowadzili zbiórkę odpadów niesegregowanych (zmieszanych) proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 
2. w przypadku niewypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona, której wysokość zostanie uchwalona przez Radę Miejską w Lwówku na poziomie nie niższym niż dwukrotna wysokość i nie wyższym niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej;
 
3. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
 
4. właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierci mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją