Dziś jest: Niedziela, 04-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje dla mieszkańców

Zmiany w „opłacie śmieciowej od dnia 1 czerwca 2021 r.”

  • 01-06-2021
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Od dnia 1 czerwca 2021 r. wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku, informuje, iż na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia
1 czerwca 2021 r. wynoszą:
  • 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmianie uległa również stawka zwolnienia z części „opłaty śmieciowej” z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, która wynosi 2,00 zł od mieszkańca. Do skorzystania z ww. ulgi uprawnieni są właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 
W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną, która wynosi 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
 
Na skutek zaistniałych zmian wysokość opłaty należy obliczyć w sposób następujący: mnożąc liczbę mieszkańców zgłoszonych przez Pana/Panią w ostatnio złożonej do Burmistrza „deklaracji śmieciowej” przez stawkę nowej „opłaty śmieciowej” (tj. 24,00 zł) przy uwzględnieniu zwolnienia/braku zwolnienia w części z „opłaty śmieciowej” za posiadanie przydomowego kompostownika.
 
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Wpłat należy dokonywać na dotychczasowy nr konta, każdorazowo bez wezwania za aktualny miesiąc, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty „z góry” za więcej niż jeden miesiąc.
W przypadku, gdy dokonano już opłaty „z góry” za miesiąc czerwiec 2021 r. lub miesiące późniejsze w oparciu o stare stawki (tj. 18,00 zł lub 17,50 zł) należy dokonać dopłaty za przedpłacone miesiące obliczając różnicę pomiędzy kwotą już opłaconą, a kwotą którą należy opłacić w oparciu o nowe stawki.
 
W oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Lwówek, otrzyma od Burmistrza Miasta i Gminy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianami stawek właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą składali nowych deklaracji o wysokości opłaty.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami: codziennie od 800 do 1500, pok. nr 2, telefon do Urzędu: 61 44 17 607. Wszelkie informacje na powyższy temat dostępne będą również na stronie www.lwowek.com.pl, w zakładce „Podatek śmieciowy”.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
      /-/ Piotr Długosz 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją