Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty na 2019 r.

  • 17-12-2018
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Podatki lokalne na 2019 r. w gminie Lwówek ustalone zostały na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów.
 
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku nr II/9/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., poz. 9866.
 
 
PODATEK ROLNY:
 
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 52,49 zł.
 
Stawka podatku:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 131,23 zł;
2) dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 262,45 zł.
 
Stawki podatku rolnego ustalono uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., poz. 9858.
 
 
PODATEK LEŚNY:
 
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 191,98 zł.
 
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 42,2356 zł.
 
Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 19 października 2018 r., poz. 1005.
 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 830,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.320,00 zł;
 
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1600
1450
13
14
1800
2000
14
15
1550
2000
15
 
1600
1900
 
trzy osie
 
12
17
2500
2700
17
19
1750
2800
19
21
2700
2800
21
23
2700
3000
23
25
1800
3000
25
 
1800
2450
 
cztery osie i więcej
 
12
25
3100
3100
25
27
3100
3100
27
29
3100
3100
29
31
3100
3100
31
 
2450
3181
 
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.700,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.900,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.940,00 zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż18
1950
2050
nie mniej niż 18
mniej niż 25
2050
2100
nie mniej niż 25
mniej niż 31
2100
2300
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2050
2400
więcej niż 36
2500
3000
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1820
2400
więcej niż 36
2500
3000
 
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 750,00 zł;
 
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
nie mniej niż12
mniej niż18
1000
1200
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
1300
1400
więcej niż 25
1500
1600
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 28
750
800
nie mniej niż 28
mniej niż 33
1700
1400
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
1700
1900
więcej niż 36
1500
2200
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1200
1900
więcej niż 36
1150
2200
 
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsc: 1.450,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc: 2.350,00 zł.
 
Stawki podatku rolnego ustalono uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., poz. 9857.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją