Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na 2020 rok

  • 17-12-2019
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Podatki lokalne na 2020 r. w gminie Lwówek ustalone zostały na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów.
 
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –23,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XV/84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., poz. 10560.
 
 
PODATEK ROLNY:
 
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 58,46 zł.
 
Stawka podatku:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) - 146,15 zł;
2) dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) - 292,30 zł.
 
Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., opublikowanego w Monitorze Polskim - Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r., poz. 1017.
 
 
PODATEK LEŚNY:
 
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 194,24 zł.
 
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 42,7328 zł.
 
Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., opublikowanego w Monitorze Polskim - Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. poz. 1018.
 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 840,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.032,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.428,00 zł;
 
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
 TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1584
1608
13
14
1632
1656
14
15
1680
1704
15
 
1728
2052
 
trzy osie
 
12
17
1704
1728
17
19
1752
1776
19
21
1800
1824
21
23
1848
1872
23
25
1896
1920
25
 
1944
2640
 
cztery osie i więcej
 
12
25
2448
2472
25
27
2496
2520
27
29
2544
2568
29
31
2592
2616
31
 
2640
2664
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.872,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.920,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.968,00 zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż18
1500
1620
nie mniej niż 18
mniej niż 25
1740
1860
nie mniej niż 25
mniej niż 31
1980
2100
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2220
2460
więcej niż 36
2700
2820
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1968
1980
więcej niż 36
2700
3000
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 816,00 zł;
 
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
nie mniej niż12
mniej niż18
744
756
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
768
780
więcej niż 25
792
804
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 28
816
840
nie mniej niż 28
mniej niż 33
864
888
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
1836
1908
więcej niż 36
1980
2052
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1152
1200
więcej niż 36
1248
1320
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsc - 1.560,00 zł;
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 2.496,00 zł.
 
Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XV/85/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., poz. 10561.
 
 
Urząd Miasta i Gminy Lwówek, referat podatków lokalnych informuje o możliwości składania deklaracji oraz informacji podatkowych drogą elektroniczną.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją