Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok

  • 23-12-2020
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Podatki lokalne na 2021 r. ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m² powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –23,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów, o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 
PODATEK ROLNY:
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 58,55 zł.
Stawka podatku:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 146,375 zł,
b) dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 292,75 zł.
 
 
PODATEK LEŚNY:
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 196,84 zł.
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 43,3048 zł.
 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 876,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.500,00;
 
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1668
1692
13
14
1716
1740
14
15
1764
1788
15
 
1812
2160
 
trzy osie
 
12
17
1788
1812
17
19
1836
1860
19
21
1896
1920
21
23
1944
1968
23
25
1992
2016
25
 
2040
2772
 
cztery osie i więcej
 
12
25
2568
2592
25
27
2616
2652
27
29
2676
2700
29
31
2724
2748
31
 
2772
2796
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.464,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.500,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.536,00 zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 18
1572
1704
nie mniej niż 18
mniej niż 25
1824
1956
nie mniej niż 25
mniej niż 31
2076
2208
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2328
2580
więcej niż 36
2748
2964
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
2064
2076
więcej niż 36
2832
3156
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 852,00 zł;
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
nie mniej niż12
mniej niż 18
780
792
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
804
816
więcej niż 25
828
840
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 28
852
888
nie mniej niż 28
mniej niż 33
912
936
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
1872
1944
więcej niż 36
2016
2088
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1212
1260
więcej niż 36
1308
1392
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsc - 1.644,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 2.616,00 zł.
 
 
Urząd Miasta i Gminy Lwówek informuje o możliwości składania deklaracji oraz informacji podatkowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP lub Platformy komunikacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją