Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok

  • 23-12-2021
  • przez Dominik Bagrowski

Załączniki

Podatki lokalne na 2022 r. ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m² powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –24,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXVIII/211/2021 z dnia 28 października 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 listopada 2021 r., poz. 8515.
 
PODATEK ROLNY:
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 61,48 zł
Stawka podatku:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 153,70 zł,
b) dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 307,40 zł.
Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 2021 r., poz. 951
 
PODATEK LEŚNY:
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 212,26 zł
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 46,70 zł.
Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 2021 r. poz. 950.
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 900,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.116,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 1.548,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
 TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1716
1740
13
14
1764
1788
14
15
1812
1839
15
 
1872
2220
 
trzy osie
 
12
17
1836
1872
17
19
1896
1920
19
21
1956
1980
21
23
2004
2028
23
25
2052
2076
25
 
2100
2856
 
cztery osie i więcej
 
12
25
2640
2664
25
27
2700
2736
27
29
2760
2784
29
31
2808
2832
31
 
2856
2880
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 1.512,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.548,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 1.584,00 zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 18
1620
1752
nie mniej niż 18
mniej niż 25
1884
2016
nie mniej niż 25
mniej niż 31
2136
2280
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2400
2652
więcej niż 36
1956
3048
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
2124
2136
więcej niż 36
2916
3252
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 876,00
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
nie mniej niż12
mniej niż 18
804
816
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
828
840
więcej niż 25
852
864
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 28
876
912
nie mniej niż 28
mniej niż 33
936
960
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
1932
2004
więcej niż 36
2076
2148
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1248
1296
więcej niż 36
996
1428
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsc: 1.692,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc: 2.700,00 zł.
Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXVIII/212/2021 z dnia 28 października 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 listopada 2021 r., poz. 8516.
 
 
Urząd Miasta i Gminy Lwówek, referat podatków lokalnych informuje o możliwości składania deklaracji oraz informacji podatkowych drogą elektroniczną.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją