Dziś jest: Wtorek, 23-04-2024

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok

 • 08-12-2022

Załączniki

Podatki lokalne na 2023 r. ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:[1]
 
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,10 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m² powierzchni.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych – 0,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –25,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
 
PODATEK ROLNY:[2]
 
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 74,05 zł
Stawka podatku:
 1. dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 185,125 zł
 2. dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 370,25 zł
 
PODATEK LEŚNY: [3]
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 323,18 zł
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 71,0996 zł
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:[4]
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                 948,00
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                  1.176,00
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                        1.620,00
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
 
 TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1800
1824
13
14
1848
1872
14
15
1908
1932
15
 
1968
2328
 
trzy osie
 
12
17
1932
1968
17
19
1992
2016
19
21
2052
2076
21
23
2100
2124
23
25
2160
2184
25
 
2208
3000
 
cztery osie i więcej
 
12
25
2772
2796
25
27
2832
2868
27
29
2904
2928
29
31
2952
2976
31
 
3000
3024
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
 1. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                             1.584,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                   1.620,00 zł
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                        1.668,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
 
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 18
1704
1836
nie mniej niż 18
mniej niż 25
1980
2112
nie mniej niż 25
mniej niż 31
2244
2400
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2520
2784
więcej niż 36
1992
3204
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
2232
2244
więcej niż 36
3060
3420
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                    924,00
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
 
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
 
 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
nie mniej niż12
mniej niż 18
840
852
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
864
888
więcej niż 25
900
912
 
dwie osie
 
nie mniej niż 12
mniej niż 28
924
960
nie mniej niż 28
mniej niż 33
984
1008
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
2028
2100
więcej niż 36
2184
2256
 
trzy osie i więcej
 
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1308
1356
więcej niż 36
1020
1500
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
 1. mniejszej niż 22 miejsc                                                                                 1.776,00 zł
 2. równej lub wyższej niż 22 miejsc                                                                 2.832,00 zł
 
Urząd Miasta i Gminy Lwówek, referat podatków lokalnych informuje o możliwości składania deklaracji oraz informacji podatkowych drogą elektroniczną.
 
[1] Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr LV/282/2022 z dnia 27 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 listopada 2022 r., poz. .8102
[2] Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 19 października 2022 r., poz. 995
[3] Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 2022 r. poz. 950
[4] Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr LV/283/2022 z dnia 27 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 listopada 2022 r., poz. .8103

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją