Dziś jest: Niedziela, 04-12-2022

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Obwieszczenie - BA.7012.4.2022.AK

  • 30-09-2022
  • przez Maciej Piechowiak
     Nowy Tomyśl, 23 wrzesień 2022 r.
BA.7012.4.2022.AK                                                                       
 
 
OBWIESZCZENIE
 
                Starosta Nowotomyski na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.). oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w 25 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i budowie drogi powiatowej Nr 1731P na odcinku granica powiatu - Zębowo;
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, które stają się własnością Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
 
jednostka ewidencyjna: 301502_5 Lwówek
obręb ewidencyjny: Zębowo 0016, na działkach nr ew.:
514, 439, 440 (440/1, 440/2), 409 (409/1, 409/2), 819, 827, 823, 491/2, 494
 
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa           bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości,                  oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w Starostwie Powiatowym, a także w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 4 października 2022 r.
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, Wydział Budownictwa i Architektury,  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl, pok. 43 (tel. 614426743) w godzinach                od 7.30 do 14.00 (z wyłączeniem wtorku) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie          do dnia 18 października 2022 r.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.
 
 
Otrzymują:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek
  2. Aa
 
Sprawę prowadzi: insp. Artur Kaczmarek, mail: e-mail
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją