Informacje

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/2013 - informacja o realizacji projektu

  • 30-11-2012
  • przez Maciej Piechowiak
Z dniem 24 września 2012 r. Gmina Lwówek przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach PO Kapitał Ludzki: Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych w: Brodach, Chmielinku, Grońsku, Lwówku, Pakosławiu, Posadowie i Zębowie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 28 września 2012r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: lider-Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska oraz partner PPUH Victoria Sp. z o.o., na świadczenie usług edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych w placówkach uczestniczących w realizacji projektu. Następnie przygotowano specjalistyczne zajęcia edukacyjne wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Informacja o rodzajach oferowanych zajęć została podana uczniom na lekcjach wychowawczych, a rodzicom na spotkaniu z dyrektorami szkół. Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za badanie i analizę potrzeb uczniów klas I - III, zachowując zasadę równości szans i płci, przygotował listę dzieci. Rodzice bądź opiekunowie prawni podpisali deklaracje uczestnictwa dziecka w projekcie. Wypełniono ankiety ewaluacyjne. Zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:
1) w szkole podstawowej w Brodach:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 10 uczniów, w tym 5 chłopców i 5 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 10 uczniów, w tym 5 chłopców i 5 dziewczynek;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 24 uczniów, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek.
Do końca czerwca 2013 r. planuje się przeprowadzić po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 132 h), po 66 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 132 h), oraz 70 zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Łącznie w szkole w Brodach, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 334 godziny zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 3 280 zł w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
2) w szkole podstawowej w Chmielinku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 9 uczniów, w tym 4 chłopców i 5 dziewczynek;
b) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 5 uczniów, w tym 1 chłopiec i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 15 uczniów, w tym 5 chłopców i 10 dziewczynek ponieważ 2 chłopców i 1 dziewczynka uczęszczają na dwa rodzaje zajęć.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić po 80 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 160 h), 80 zajęć logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, oraz 80 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Chmielinku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 320 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 4 071 zł w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
3) w szkole podstawowej w Grońsku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 0 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 12 uczniów, w tym 4 chłopców i 8 dziewczynek.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić 80 zajęć lekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 80 zajęć lekcyjnych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oraz 80 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Grońsku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 240 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 2 200 zł w tym komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
4) w szkole podstawowej w Lwówku:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 12 uczniów, w tym 6 chłopców i 6 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki;
d) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 4 chłopców i 4 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 32 uczniów, w tym 16 chłopców i 16 dziewczynek.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić po 73 zajęcia lekcyjne dla trzech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 219 h), po 73 zajęcia lekcyjne dla dwóch grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 146 h), po 70 zajęć logopedycznych dla dwóch grup dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 140 h) oraz po 70 zajęć rozwijających zainteresowania dla dwóch grup uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 140 h).
Łącznie w szkole w Lwówku, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 645 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 4 252,80 zł w tym tablicę multimedialną do wszystkich rodzajów zajęć.
5) w szkole podstawowej w Pakosławiu:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 8 uczniów, w tym 2 chłopców i 6 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 5 uczniów, w tym 1 chłopiec i 4 dziewczynki;
c) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w ww. zajęciach udział bierze 6 uczniów, w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 12 uczniów, w tym 3 chłopców i 9 dziewczynek, ponieważ 3 chłopców i 4 dziewczynki uczęszczają na dwa rodzaje zajęć.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić po 60 zajęć lekcyjnych dla dwóch grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 120 h), 60 zajęć lekcyjnych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz po 55 zajęć logopedycznych dla dwóch grup dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (łącznie 110 h).
Łącznie w szkole w Pakosławiu, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 290 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 6 800 zł w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
6) w szkole podstawowej w Posadowie:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 16 uczniów, w tym 6 chłopców i 10 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 15 uczniów, w tym 6 chłopców i 9 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 5 uczniów, w tym 3 chłopców i 2 dziewczynki.
Łącznie w zajęciach udział bierze 35 uczniów, w tym 15 chłopców i 20 dziewczynek, ponieważ 1 dziewczynka uczęszcza na dwa rodzaje zajęć.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić po 50 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 150 h), po 50 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 150 h), oraz 30 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
Łącznie w szkole w Posadowie, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 3 600 zł w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
7) w szkole podstawowej w Zębowie
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - w ww. zajęciach udział bierze 23 uczniów, w tym 10 chłopców i 13 dziewczynek;
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - w ww. zajęciach udział bierze 19 uczniów, w tym 9 chłopców i 10 dziewczynek;
c) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - w ww. zajęciach udział bierze 12 uczniów, w tym 7 chłopców i 5 dziewczynek.
Łącznie w zajęciach udział bierze 54 uczniów, w tym 26 chłopców i 28 dziewczynek.
Do końca czerwca 2013 r.  planuje się przeprowadzić po 37 zajęć lekcyjnych dla czterech grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie 148 h), po 36 zajęć lekcyjnych dla trzech grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie 108 h), oraz 37 zajęć rozwijających zainteresowania dla dwóch grup uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo (łącznie 74 h).
Łącznie w szkole w Zębowie, w ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 330 godzin zajęć dodatkowych.
Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie 2012 r.  dla stworzenia odpowiednich warunków indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem placówka zostanie doposażona w materiały dydaktyczne za łączną kwotę 3 600 zł w tym laptop wraz z oprogramowaniem do wszystkich rodzajów zajęć.
Podsumowując: z 2 489 zajęć dodatkowych skorzysta łącznie 184 uczniów z klas I - III z gminy Lwówek, a wymienione placówki wzbogacą swoją bazę edukacyjną o pomoce dydaktyczne wartości 27 803,80 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją